SKLEPU INTERNETOWEGO BRYKADLASMYKA.PL

 

Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.brykadlasmyka.pl (dalej brykadlasmyka.pl) stanowi własność MAVERICK POLSKA, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą ”MAVERICK POLSKA Damian Krysiak” z siedzibą w Pabianicach ul. Dolna 46/6, NIP 7311889427, REGON: 101268902, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (www.firma.gov.pl), adres elektroniczny: maverickpolska@wp.pl.

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego BRYKADLASMYKA.pl, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu BRYKADLASMYKA.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

1.3. Klienci mogą każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych www.brykadlasmyka.pl, w tym również pobrać treść Regulaminu w postaci pliku elektronicznego lub też sporządzić wydruk.

1.4. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego BRYKADLASMYKA.pl zawierane są w języku polskim.

1.5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach www.BRYKADLASMYKA.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

1.6. Do przeglądania asortymentu BRYKADLASMYKA.pl oraz składania zamówień niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.7. Korzystając ze sklepu BRYKADLASMYKA.eu Klient zobowiązany jest powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość sklepu internetowego BRYKADLASMYKA.pl lub jego elementy techniczne.

 

 

Procedura zawarcia umowy / realizacja zamówienia

2.1. BRYKADLASMYKA.pl przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową www. BRYKADLASMYKA.pl.

2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2.3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie www. BRYKADLASMYKA.pl, kliknięcie ikony ”dodaj do koszyka”, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia.

2.4. Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego BRYKADLASMYKA.pl i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

2.5. Złożenie przez Klienta BRYKADLASMYKA.pl zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

2.6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w formularzu zamówienia udostępnionym na stronach internetowych www. BRYKADLASMYKA.pl, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowego numeru telefonu, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia.

2.7. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego zamówienia otrzyma on odpowiedź ze sklepu internetowego BRYKADLASMYKA.pl potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem BRYKADLASMYKA.pl o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

2.8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

 

ZAMAWIAJ BEZPIECZNIE:

Znalezione obrazy dla zapytania TELEFON   886-746-556

Znalezione obrazy dla zapytania MAILMAVERICKPOLSKA@WP.PL

 SKLEP BRYKADLASMYKA.EU

 

Ceny i płatność

3.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych sklepu BRYKADLASMYKA.pl są cenami brutto (tj. zawierają składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.

3.2. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, z którymi Klient może zapoznać się na stronach internetowych BRYKADLASMYKA.eu w zakładce "WYSYŁKA". Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy.

3.3. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

3.4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu BRYKADLASMYKA.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3.5. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy

b) za pobraniem przy odbiorze przesyłki

c) gotówką przy odbiorze osobistym

d) za pośrednictwem systemu transakcyjnego TRANSFERUJ.pl i PAYPAL.com

3.6. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym BRYKADLASMYKA.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.

PŁAĆ BEZPIECZNIE Z:

 Znalezione obrazy dla zapytania TRANSFERUJ.PL

Znalezione obrazy dla zapytania PAYPAL

 

Dostawa

4.1. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, DPD, KEX, UPS według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

4.2. Zamówione towary dostarczane są – w zależności od wyboru Klienta – bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia.

4.3. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego kilka produktów koszt dostawy naliczany jest dla jednego produktu, według wartości wyższej.

4.4. W chwili otrzymania przesyłki Klient powinien w miarę możliwości sprawdzić w obecności dostawcy paczkę i otrzymany produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Wskazane jest, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub towaru Klient w miarę możliwości odmówił odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokolarnie potwierdził stan przesyłki, co znacznie ułatwi dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.

4.5. Akceptując niniejszy Regulamin Klient udziela właścicielowi BRYKADLASMYKA.pl, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu, pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu jednorazowej umowy z Pocztą Polską, na  nadanie przesyłki zamówionej w BRYKADLASMYKA.pl na jego koszt (nie dotyczy to dostawy realizowanej przez kuriera). Pełnomocnictwo pozwala na zminimalizowanie ceny przesyłki i w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego. Przy tak udzielonym pełnomocnictwie kwota opłaty pocztowej nie będzie uwzględniana na paragonie lub fakturze VAT. Uwzględnione tam będą  koszty towaru, pakowania i przygotowania do wysyłki. Sprzedający nie świadczy bowiem wobec Klienta usługi transportowej - nie odnosi z tego tytułu żadnych zysków. Jeśli Klient nie wyraża zgody na udzielenie takiego pełnomocnictwa powinien powiadomić o tym BRYKADLASMYKA.pl drogą mailową przed złożeniem zamówienia. W takiej sytuacji koszt przesyłki zostanie powiększony o podatek VAT w wysokości 23%.

 Znalezione obrazy dla zapytania DHLZnalezione obrazy dla zapytania ups logoZnalezione obrazy dla zapytania DPD

 

Reklamacje konsumenckie

5.1. Ustawa o prawach konsumenta zmieniła oraz uchyliła dotychczas obowiązujące regulacje. Z dniem 25 grudnia 2014 r. zastosowanie straciły zarówno ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży kon-sumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

5.2. BRYKADLASMYKA.eu odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową. Jednak BRYKADLASMYKA.pl nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

5.3. BRYKADLASMYKA.eu odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo.

5.4. Kupujący traci wyżej wymienione uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

5.5. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Jeśli jednak naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

5.6. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, numer zamówienia, informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Klienta oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w sklepie BRYKADLASMYKA.pl. Celem ułatwienia złożenia reklamacji na stronach internetowych www. BRYKADLASMYKA.pl udostępniony został formularz reklamacji.

5.7. Reklamowany produkt należy dostarczyć – miejsce ustalamy telefonicznie lub mailowo.

5.8. BRYKADLASMYKA.eu ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta BRYKADLASMYKA.pl naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci Klientowi należność za reklamowany produkt niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5.9. W przypadku reklamacji składanej przez podmiot nie będący konsumentem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności o rękojmi za wady.

5.10.  Ustawa o prawach konsumenta zmieniła oraz uchyliła dotychczas obowiązujące regulacje. Z dniem 25 grudnia 2014 r. zastosowanie straciły zarówno ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży kon-sumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

 

 

Wymiana

6.1. Klientowi przysługuje prawo do wymiany zakupionego produktu na dowolny inny produkt z oferty BRYKADLASMYKA.pl w tej samej lub wyższej cenie, jeśli prośbą o wymianę zostanie zgłoszona nie później, niż w terminie 14 dni od dnia wydania/dostawy towaru.

6.2. W celu dokonania wymiany należy poinformować BRYKADLASMYKA.pl o zamiarze dokonania wymiany drogą mailową, a następnie po ustaleniu miejsca należy odesłać towar.

6.3. Dokonując wymiany należy podać dane Klienta, numer zamówienia, rodzaje produktów, które mają zostać wymienione oraz przedstawić potwierdzenie dokonania zakupu wymienianego towaru w sklepie BRYKADLASMYKA.pl. W celu ułatwienia dokonania wymiany na stronach internetowych www. BRYKADLASMYKA.eu udostępniony został formularz wymiany.

6.4. Wymiana towaru możliwa jest w przypadku zwrócenia zakupionego towaru w stanie w jakim został Klientowi wydany, nadającym się do dalszej sprzedaży, tj. w oryginalnym opakowaniu, bez uszkodzeń i śladów użytkowania.

6.5. Powyższe postanowienia dotyczące wymiany towaru nie ograniczają w żaden sposób uprawnień Klienta, będącego konsumentem, do odstąpienia od umowy, o którym mowa w dalszej części Regulaminu.

 

 

Odstąpienie od umowy / zwrot towaru

7.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (MAVERICK POLSKA 95-200 Pabianice ul. Dolna 46/6 adres e-mail: maverickpolska@wp.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: - umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nieroz- łącznie połączone z innymi rzeczami; - umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;. - umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; - umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; - umowy zawartej na aukcji publicznej;

 

Ochrona danych osobowych

8.1. BRYKADLASMYKA.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

8.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w sklepie internetowym BRYKADLASMYKA.pl.

8.3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w toku procedury składania zamówienia.

8.4. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są gromadzone, przetwarzanie i wykorzystywanie wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia zamówień oraz - jeśli Klient wyrazi na to zgodę w sposób określony w poprzednim punkcie - informowania o oferowanych przez BRYKADLASMYKA.pl produktach.

8.5. Administratorem danych osobowych Klientów jest MAVERICK POLSKA, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ”MAVERICK POLSKA Damian Krysiak” z siedzibą w Pabianicach ul. Dolna 46/6, NIP 7311889427, REGON: 101268902.

8.6. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 

 

Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez BRYKADLASMYKA.pl, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie www. BRYKADLASMYKA.pl. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.